Πολιτική ποιότητας

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας, σύμφωνα με τα υψηλά standards της Mercedes – Benz και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, για την πώληση γνησίων ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης μετά την πώληση σε οχήματα Mercedes Benz.

Οι σκοποί που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. είναι:

  • Η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια του συνεργασία με την εταιρεία.
  • Η συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους προμηθευτές της και το προσωπικό της.
  • Τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς την Mercedes-Benz ΕΛΛΑΣ.
  • Η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση της εταιρείας και των λειτουργιών της, για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, μέσω ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και παροχής συνεχούς εκπαίδευσης στο προσωπικό.  

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία:

  • Λαμβάνει μέριμνα για τη φύλαξη και προστασία των οχημάτων των πελατών της, καθ’ όλο το διάστημα που παραμένουν στις εγκαταστάσεις της. 
  • Ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών της.
  • Θεωρεί όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή κάθε καλόπιστη κριτική των συνεργατών και πελατών της που αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών της.
  • Παρέχει 24ωρη τεχνική εξυπηρέτηση στους πελάτες της. 
  • Διατηρεί στοκ αποθήκης ανταλλακτικών ικανό για άμεση ικανοποίηση των πελατών της.    
  • Εκπαιδεύει σε συνεχή βάση το προσωπικό με σεμινάρια στην ΜΒΗ αλλά και στο χώρο της.
pp